Łączna liczba wyświetleń

sobota, 28 lutego 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 9

Tym razem o broni pojazdów

Działa główne (Main Guns)

Działo główne to każda broń zamontowana na pojeździe inna niż karabin maszynowy. Niektóre pojazdy mają jedynie karabiny maszynowe i nie posiadają działa głównego.

Działa zamontowane w wieży

Działa zamontowane w wieży mają dookólne pole ostrzału (360°).

Działa w kadłubie

Działa zamontowane w kadłubie mają pole ostrzału 180° po tej stronie pojazdu, po której zamontowane jest działo (np. brytyjski niszczycie czołgów Archer, ma działo zamontowane do tyłu).

Wiele dział głównych

Niektóre pojazdy mają więcej dział głównych (np. amerykański General Lee, fancuski B1Bis, rosyjski T-35). Można strzelać z wszystkich dział jednocześnie ito zarówno do tego samego jak i różnych plutonów. Strzelając z kilku dział głównych musisz zdecydować, które z nich ma pełną szybkostrzelność (ROF). Pozostałe działa strzelają z ROF=1.

Karabiny kaszynowe pojazdów

Karbiny maszynowe pojazdów mają zasięg 16"/40cm, ROF=3, przebijalność 2 i siłę ognia 6. Niektóre pojazdy mają zamontowane karabiny maszynowe półcalowe (0.5 cal) - według polskiej nomenklatury są wilekokalibrowy karabin maszynowy. Półcalówki mają zasięg 16"/40cm, ROF=3, przebijalność 4 i siłę ognia 5+.

Strzelanie w ruchu

Szybkostrzelność karabinów maszynowych nie jest redukowana ani w ruchu ani gdy pluton jest przygniecony (Pinned Down).

Strzelanie z innymi brońmi

Tylko jeden karabin maszynowy pojazdu może strzelać z pełną szybkostrzelnością - pozostałe strzelają z szybkostrzelnością 1, ale tylko wtedy gdy nie strzelało działo główne. Gdy strzelało działo główne, wszystkie karabiny maszynowe pojazdu mają szybkostrzelność zredukowaną do 1. Wszystkie karabiny maszynowe pojazdu mogą strzelać tylko do tego plutonu, do którego strzela działo główne.

Sposoby zamontowania karabinów maszynowych

Przeciwlotnicze karabiny maszynowe (AA MG)

Kaemy plot mają dookólne pole ostrzału i są bronią plot służącą do samoobrony (patrz str. 182 podręcznika) co pozwala prowadzić ogień zarówno do celów naziemnych jak i samolotów. Ale użycie kaemu plot powoduje zminiejszenie pancerza górnego pojazdu do "0", co może być przykre w szturmie. 

Może kilka słów więcej na tę okoliczność. 
W swojej fazie strzelania w swojej turze pojazd otworzył ogień do celów naziemnych z kaemu plot i poszedł do szturmu - jego pancerz górny jest zredukowany do "0" zarówno w jego fazie szturmu jak i przez całą turę przeciwnika (taki pojazd może dostać się pod nawałę ogniową, może być obiektem nalotu bombowego lub rakietowego, i obiektem szturmu ze strony przeciwnika).
W fazie strzelania przeciwnika, pluton do którego należy pojazd został zaatakowany przez samolot i pojazd użył kaemu plot aby odeprzeć atak lotniczy. Następnie ten sam pojazd stał się obiektem szturmu. Podobnie jak poprzednio, na całą fazę szturmu w tej turze przeciwnika górny pancerz pojazdu jest zredukowany do zera, ale zredukowana wartość będzie także w nadchodzącej turze własnej. 

Kaem plot może strzelać w tej samym czasie z innymi kaemami pojazdu, ale nie może strzelać jeśli strzelało główne działo pojazdu.

Sprzężony karabin maszynowy (Co-ax MG)

Tak ode mnie - sprzężony oznacza, że strzela w tym samym kierunku co działo główne - ma wspólne mechanizmy naprowadzania na cel. 

Sprzężony kaem może strzelać w tym samym czasie co działo główne, z którym jest sprzężony, ale ma wtedy ROF zredukowany do 1.

Karabin maszynowy w kopule (Cupola MG)

Karabiny maszynowe umieszczone w kopule mają dookólne pole ostrzału; mogą strzelać w tym samym czasie co inne kaemy, ale nie mogą strzelać gdy strzelało działo główne zamontowane w wieży.

Karabiny maszynowe w wieżach pokładowych (Deck Turret MG)

Działa i kaemy zamontowane w wieżach pokładowych mają dookólne pole ostrzału, z zwyjątkiem sektorów blokowanych przez strukturę ich własnych pojazdów. Skierowanie wież pokładowych ignoruje się przy określaniu czy pojazd z takimi wieżami dostał w bok czy w przód.

Kadłubowy karabin maszynowy

Pole ostrzału kadłubowego kaem rozciąga się przed płaszczyzną zawierającą przód kadłuba pojazdu. Kadłubowy kaem nie może strzelać w tym samym czasie co działo główne zamontowane w kadłubie.

Karabin maszynowy zamontowany z tyłu kadłuba

Pole ostrzału karabinu maszynowego zamontowanego z tyłu kadłuba rozciąga się za płaszczyzną zawierającą tył kadłuba pojazdu   

Karabin maszynowy z przodu wieży

Pole ostrzału dookólne; nie może strzelać w tym samy czasie co działo główne.

Karabin maszynowy zamontowany z tyłu wieży (Rear Turet MG)

Kaem tego typu nie jest używany do strzelania i ma jedynie funckję obronną. Jeśli czołg z taką bronią zostanie trafiony w szturmie przez piechotę lub działo, atakujący musi przezrucić udany test wyszkolenia na trafienie w szturmie. Jeśli wynik jest pozytywny, właściciel czołgu musi wykonać test obronny pojazdu pancernego. Jeśli nie, czołg jest nietknięty. Czołgi opuszczone (Bailed Out) nie mogą korzystać z tego atrybutu czołgu.

Bliźnicze karabiny maszynowe (Twin MG)

Bliźniacze kaemy działają tak samo jak inne kaemy, z tym że mają ROF 4 strzelając samodzielnie i ROF 2 strzelając z działem głównym.

Bliźniacze wieże z karabinami maszynowymi (Twin MG Turrets)

Bliźniacze wieże z karabinami maszynowymi są wieżami pokładowymi. Obydwie wieże mogą strzelać z pełną szybkostrzelnością w tym samy czasie (po 3 kości każda), arówno do tego samego jak i różnych plutonów przeciwnika.

Broń piechoty

Charakterystyka broni strzeleckiej została opisana w podręczniku na stronie 114 w skondensowanej tabelarycznej formie. Nie będę więc omawiał charkterystyk poszczególnych jej typów. Chyba, że szanowni czytelnicy wyrażą taką prośbę. Zachęcam do korzystania z pola Komentarze na dole bloga. Czytam je i staram reagować.

Działa przenośne

Ciężkie karabiny maszynowe (HMG)

Ckm mają ROF = 6, a gdy są przygniecone lub się poruszają 3. 

Lekkie karabiny maszynowe (LMG)

Lkm mają ROF = 5, a gdy sie poruszają lub są przygniecone 2.

Moździerze

Dzięki wysokiej trajektorii lotu pocisku, moździerze mogą strezlać ponad swoimi oddziałami. Strzelając na wprost zamiast nawały artyleryjskiej, moździerze zarówno na pojazdach jak i na ziemi mają minimalny zasięg strzału 8"/20cm.

Lekka broń przeciwpancerna

Przykład to rosyjskie rusznice przeciwpancerne, czy nie mieckie działa bezodrzutowe. Wybór jest wielki a ich dokładne charakterystyki trzeba odczytywać za każdym razem z tabel uzbrojenia.

Większe działa

Mamy tu duży wybór sprzętu, obejmujący armaty ppanc i plot, artylerię (tzn. działa, które mogą wykonać nawałę ogniową (Artillery bombardment), haubice, ciężkie moździerze, wyrzutnie rakietowe.

Wszystkie działa włączając to działaprzenośne zamiast użycia broni podstawowej mogą strzelać jak karabiny, mają wtedy dookólne pole ostrzału i nie muszą frontować do przeciwnika.

Specjalne zasady strzelania

Trudnorozstawialny (Awkward Layout)

Modele czołgów z bronią o takim atrybucie nie mogą strzelać jeśli się ruszały w fazie ruchu. Mogą jednak strzelać do samolotów w fazie strzelania przeciwnika.

Transporter CKM (HMG Carrier)

Model ckm (HMG), który zaczął turę jako pasażer w transporterze ckm, może strzelać z karabinu maszynowego zamontowanego w kadłubie transportera tak jak model ckm z pełną szybkostrzelnością = 6 i zasięgiem 24"/60cm jesłi pojazd sie nie ruszał. Jeśli się ruszał to ROF jest zredukowany do 3 a zasięg do 16"/24cm. Strzelając z kaem jako model ckm, liczy się on jak działo główne. Model HMG nie może wysiąść z pojazdu w tej samej turze, z wyjątkiem sytuacji, w której ucieka ze zniszczonego pojazdu. 

Artyleria konna (Horse Artillery)

Działa o tym atrybucie, które zaczęły turę jako zaprzodkowane (podłączone do pojazdów) mogą odprzodkować na końcu ruchu, pozostając w miejscu gdzie ruch został zakończny, i otworzyć ogień ze zredukowaną, jak po ruchu, szybkostrzelnością. Nie mogą jednak wykonać w ten sposób nawały artleryjskiej a pojazdy holownicze są odsyłane na tyły (Sent to the Rear).

Improwizowany pancerz (Improvised Armour)

Jeżeli pojazd z improwizowanym pancerzem obleje rzut obronny pojazdu opancerzonego przeciwko broni o sile ognia 5 lub 6, właściciel pojazdu wykonuje dodatkowy rzut. Przy wyniku 5+ improwizowany pancerz powstrzymał pocisk. W innym wypadku oblany rzut obronny jest utrzymany w mocy. Improwizowany pancerz nie chroni przed miotaczami ognia, nawałą artyleryjską i samolotami. W szturmie, chroni tylko przed działami używającymi w szturmie zasady Czołgi trafiane przez działa (Tanks Hit by Gun Teams) ze strony 157 podręcznika.

Ograniczone widzenie (Limited Vision)

Czołgi z tym atrybutem dodają 1 do wyniku potrzebnego do trafienia jeśli cel znajduje się całkowicie poza płaszczyzną zawierającą przód wieży pojazdu przed jej obrotem w kierunku celu. Czołgi z atrybutem Limited Vision przed rozpoczęciem ruchu muszą odwracać wieżę do przodu. Kara do trafienia nie dotyczy kaemu plot.

Brak amunicji odłamkowej (No HE)

Trafienia z takiej broni nie mogą byc przydzielane na modele piechoty i dział. Jeśli są to jedyne cele to trafienia z broni No HE są całkowicie ignorowane. Modele dział z atrybutem No HE (np. brytyjskie siedemnastofuntówki) nie są całkowicie bezbronne przeciwko piechocie, mogą strzelać jak karabiny.

Jednoosobowa wieża (One-Man Turret)

Czołgi z taką cechą dodają +1 do wyniku potrzebnego do trafienia jeśli się ruszyły w danej turze. Kara ta nie dotyczy kaemów i miotaczy ognia. Oprócz tego nie można w tej samej turze strzelać jednocześnie z głównego działa zamontowanego w wieży oraz z kaemu w tej samej wieży.

Broń obsługiwana przez pasażerów (Passenger-Fired Weapons)

Broń tego typu może strzelać tylko wtedy, gdy w pojeździe są pasażerowie. Jeden model pasażerów może obsługiwać w tym samym czasie wszystkie bronie pojazdu o takim atrybucie. Model, który strzelał z takiej broni nie może wysiadać z pojazdu, chyba że uciekając ze zniszczonego pojazdu.

Chroniona amunicja (Protected Ammo)

Czołgi z tą cechą, jeśli zostały opuszczone (Bailed Out) przerzucają testy motywacji na początku swojej tury żeby załogi mogły wrócić do pojazdów.

Działa bezodrzutowe (Recoiless Guns)

Działa tego typu, jeśli strzelały, nie są traktowane jako mające status Concealed w turze, w której strzelały. Działa bezodrzutowe nie mogą strzelać jeśli w odległości 2"/5cm bezpośrednio za nimi jest własny model (jakakolwiek jego część) ani z wnętrza budynku.

Wolny naprowadzanie (Slow travers)

Czołgi z wolnym naprowadzaniem dodają 1 do wyniku potrzebnego do trafienia strzelając z każdej broni zamontowanej w wieży, z wyjątkiem kaemu plot, jesłi cel jest całkowicie po za płaszczyzną zawierającą przód wieży przed jej obrotemw kierunku celu.

Gniazda stabilizujące (Stabiliser Jacks)

Pojazdy z cechą Stabiliser Jacks mają tarczę ochronną dla działa głównego i używają zasady tarcze ochronne chronią pojazd (Gun Shields Protect Vehicles).
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz