Łączna liczba wyświetleń

piątek, 3 kwietnia 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 28

WYSTAWIENIE SIŁ

Strefa wystawienia

Każdy scenariusz opisuje strefę wystawienia kazdego gracza i pokazuje to na mapie. Jeśli nie zostało napisane inaczej, wszystkie modele danego gracza muszą być ustawione w jego strefie wystawienia. Wiele misji ma wolną przestrzeń pomiedzy strefami wystawienia poszczególnych graczy - jest to ziemia niczyja (No Man's Land). W niektórych misjach gracz nie ma Strefy wystawienia, ale ma konkretne polecenia jak ma rozsatwić swoje siły. W tym przypadku nie ma także ziemi niczyjej.

Wystawienie kompanii

Kompania jest wystawiana poprzez rozdzielenie broni wsparcia dowództwa (HQ Support Weapons) i wykonanie Przydziałów bojowych (Combat Attachments), wystawienie jej plutonów a następnie wystawienie jej Bohaterów i modeli niezależnych.

Wystawienie plutonów

Kiedy wystawiasz pluton, postaw wszystkie jego modele w swojej strefie wystawienia (albo tak gdzie nakazuje scenariusz), tak aby wszystkie modele były w zasięgu dowodzenia. Niektóre siły (takie jak Włosi i ich zasada specjalna Osiem Milionów Bagnetów (Eight Million Bayonets)), nie znają swojego wskaźnika wyszkolenia aż nie zostaną wystawione. W tym wypadku, należy przyjąć najgorszy wskaźnik wyszkolenia.

Plutony wieloczęściowe

Pluton wieloczęściowy (Multi-part platoon) składa się z kilku plutonów, każdy z własnym modelem dowódcy plutonu. Każdy z takich plutonów jest traktowany osobno do wszystkich celów, łącznie z wystawieniem. W scenariuszach z Zasadzką (Ambush) lub Rezerwami (Reserves), kazy pluton jest traktowany osobno przy rozstrzyganiu ile plutonów może byc utrzymywanych w Zasadzce i w Rezerwach.

Wystawinie transporterów

Można wystawić modele transporterów razem z ich plutonem, albo pozostawić poza stołem i wezwać je później korzystając z zasady przywołanie transporterów (Bringing Transports Forward). Jeśli transportery są wystawione, nie moga byc puste - w każdym musi być co najniej jeden model pasażera (wyjątek tu stanowią tylko niemieckie plutony z zasadą Mounted Assault).

Plutony transportowe

Na początku gry pluton transportowy także może być pozostawiony poza stołem (i wezwany później na podstawie zasady Bringing Transports Forward) albo być wystawiony razem z innym plutonem. Pluton transportowy, który ma być wystawiony na początku gry, musi być przydzielony do innego nietransportowego plutonu, zanim jakikolwiek pluton zostanie wystawiony. Pluton transportowy jest wystawiany w tym samym czasie co pluton, do którego został przydzielony, a wszystkie modele transportowe muszą mieć co najmniej jeden model pasażera na sobie. Kiedy juz są wystawione, pluton transportowy i jego pasażerowie znowu staja się osobnymi plutonami. Plutony wystawione po plutonach transportowych, mogą się załadować na pojazdy plutonu transportowego o ile jest dla nich miejsce na pojazdach. W misjach z rezerwami, pluton transportowy i pluton do którego został on przydzielony są liczone jak jeden pluton, jeśli rozstrzyga się ile plutonów może być na stole. Kiedy pluton przybywa z Rezerw, może być załadowany na pojazdy plutonu transportowego, albo pojady te mogą być odesłane na tyły, gotowe to wezwania na podstawie zasady Bringing Transport Forward.

Bohaterowie i modele niezależne

Jesłi nie jest napisane inaczej, Bohaterowie którzy nie są trwałą cześcią plutonów i modele niezależne wystawiają się po wystawieniu wszystkich plutonów. Mogą być wystawione jako dołączone do jakiegoś plutonu albo samodzielnie gdziekolwiek w swojej strefie wystawienia.
W misjach z rezerwami, możesz zadeklarować, że będą trzymani w rezerwach i weswać ich razem z plutonem wchodzącym z rezerw później w trakcie gry.

Broń wsparcia dowództwa (HQ Support Weapons)

Dowódca kompanii (Company Command) i jego zastępca (2iC) oraz inni Bohaterowie a także ich transportery tworzą rdzeń każdego dowództwa kompanii (Company HQ). Wszystkie pozostałe modele i ich transportery to Broń Wsparcia Dowództwa.

Pluton wsparcia dowództwa (HQ Support Platoon)

Każda broń wsparcia dowództwa, która nie została przydzielona do jakiegoś plutonu) tworzy dodatkowy pluton z modelem zastęcy dowódcy kompanii jako dowódcą tego plutonu. Jeśli kompania nie ma zastępcy dowódcy, to na poczatku gry wyznacza się jako dowódcę plutonu jeden z modeli tego plutonu.

Rozdysponowanie modeli wsparcia dowództwa

Na początku gry przed wystawieniem jakichkolwiek plutonów oraz wyznaczeniem rezerw, możesz przydzielić cześć swoich broni wsparcia dowództwa do swoich plutonów bojowych (Combat platoons) i plutonów broni wsparcia (Weapons platoons) zgodnie z poniższym opisem. Wszystkie przydziały z plutonu wsparcia dowództwa muszą być zrobione do plutonów bojowych i broni wsparcia z tej samej kompanii. Wszystkie przydzeilone modele stają siętrwałą częścią swoich nowych plutonów (do wszystkich celów).

Nie można przydzielać czołgów

Jednak, modele czołgów z plutonu wsparcia dowództwa muszą pozostać w tym plutonie.

Trzeba przydzielać piechotę

Wszystkie modele piechoty z plutonu wsparcia dowództwa muszą być rozdzielone  dlo plutonów bojowych i broni wsparcia.

Można przydzielać działa

W przypadku dział jest wybór - albo rozdziela się je wszystkie, albo do połowy z nich rozdziela się a z pozostałych nadal mamy pluton wsparcia dowództwa. Wtedy w plutonie wsparcia dowództwa muszą pozostać conajmniej dwa działa, i nie więcej niż polowa z dział (ale zawsze co najmniej jedno) może być dołączona do dowolnego plutonu. Ten przepis jest trochę niejasny, ale na mój gust oznacza tyle, że jesłi juz zdecydujemy się nie rozdzielać wszystkich dział do plutonów, to w plutonie wsparcia dowództwa musi pozostać ich co najmniej połowa ale nie mniej niż dwa - innymi słowy, jeśli pluton wsparcia HQ składa się z dwóch dział to albo rozdzielamy je wszystkie albo nie rozdzielamy nic, Jeśli mamy cztery działa, to chcąc je rodzielić, dwa pozostawiamy w plutonie wsparcia dowództwa a dwa rozdzielamy dowolnie pośród plutony bojowe lub broni wsparcia.

Transportery plutonu wsparcia dowództwa

Jeśli modele z plutonu wsparcia dowództwa, które zostały przydzielone do plutonów, posiadały jakieś transportery to te transportery muszą pójść za swoimi modelami (muszą być przydzielone do tych samych plutonów), bo są na stałe przypisane do swoich modeli. I teraz uwaga. Jeśli dany transporter był przypisany do kilku modeli z plutonu wsparcia dowództwa, to wszystkie te modele muszą być przydzielone do tego samego plutonu! Zasada ta może dość poważnie ograniczać sposób przedzielania modeli z plutonu broni wsparcia. Modele transporterów, które nie były przypisane do modeli z plutonu wsparcia dowództwa w swojej drużynie (Section), muszą (!) być przydzielone do plutonów bojowych albo broni wsparcia.

Wzmocnienia bojowe (Combat Attachments)

Lista armii określa, który pluton może lub nie robić wzmocnienia bojowe i do których plutonów. Jeśli chcesz zrobic wzmocnienia bojowe, musisz to zrobić przed wystawienie jakichkolwiek własnych plutonów. Można do wzmocnienń bojowych przeznaczyć zarówno do polowy modeli (nie licząc modelu dowódcy plutonu, obserwatora, modeli transporterów i innych modeli niezależnych) albo cały pluton  z wyłączeniem dowódcy plutonu (dowódcę plutonu i ewentualnie komisarza (o ile jest)  zdejmuje się poprostu ze stołu) - pluton taki przestaje wtedy istnieć.
Pluton może wzmocnić jeden lub więcej dozwolonych plutonów, ale do jednego wzmacnianego plutonu nie może być przydzielonych więcej niż połowa modeli (nie licząc modelu dowódcy plutonu, obserwatora, modeli transporterów i innych modeli niezależnych). Jeśli pluton wykonujący wzmocnienia bojowe, ma transportery to muszą one pójść za modelami które normalnie przewożą. Jeżeli dany transporter był przypisany do kilku modeli to te modele muszą wzmocnić ten sam pluton.
Jeżeli pluton wykonujący wzmocnienia bojowe ma w swoim składzie obserwatorów i inne modele niezależne, trzeba je przydzielić razem sekcją, do której normalnie należą i cała taka sekcja musi stanowić wzmocnienie tego samego plutonu.
Kiedy wszystkie wzmocnienia bojowe zostały wykonane, modele przekazane do wzmocnienia jakiegoś plutonu, stają się trwałą częścią wzmocnionego plutonu.

Wystawienie szpicy (Spearhead Deployment)

Modele które mają cechę Wystawienie szpicy albo ze względu na właściwość plutonu, właściwości sił do których należą, specjalną cechę Bohatera, mogą wykonać ruch Wystawienia Rozpoznania (Recce Deployment Movement), na początku gry, tak jakby były rozpoznaniem. Ten ruch musi spowodować, że wszystkie modele plutonu posiadającego cechę Wystawienie Szpicy mieć miejsce dopiero po tym, jak wszystkie modele rozpoznawcze wykonają swój Ruch Wystawienia Rozpoznania.

Losowe wystawienie

W misjach z cechą Losowe Wystawienie (Random Deployment), oznacza się środek stołu i dzieli się go na cztery ćwiartki, które numeruje się od 1 do 4. Jeśli gracz musi wystawić się z wykorzystaniem zasady Losowe Wystawienie, dla każdego plutonu rzuca kością, aby okresłić w której ćwirtce ma on być wystawiony. Przy wyniku 1 do 4 wystawienie plutonu następuje w ćwiartce o numerze, który wypadł na kostce. Przy wyniku 5 i 6, gracz może wystawić pluton w dowolnej ćwiartce. Wszystkie modele muszą być wystawione w odelgłości większej niż 16"/40cm od przeciwnika w Linii Widzenia, albo większej niż 8"/20cm od przeciwnika, do którego nie ma linii widzenia. Rzut dla następnego plutonu może nastąpić dopiero po ustawieniu na stole poprzedniego plutonu.
Modele bohaterów, które nie są na stałe częścią plutonów, oraz modele niezależne mogą być wystawione w dowolnej ćwiartce.

WYSTAWIENIE FORTYFIKACJI

Wszystkie Fortyfikacje muszą zostać wystawione na stół, zanim zostaną na nim umieszczone jakiekolwiek cele scenariusza/misji, chyba że dany scenariusz mówi inaczej. Wyjątek od tej zasady stanowią fortyfikacje wystawiane w oparciu o Pojazdy Zaopatrzenia Saperów (Pioneer Supply Vehicles).
Umocnienia i Bunkry, musisz rozstawić w swojej Strefie Wystawienia. Zapory mogą być wystawione w swojej Strefie Wystawienia albo na Ziemi Niczyjej (No Man's Land). 
Umocnienia i Bunkry nie mogą być wystawione na strumieniach, rzekach, bagnach, jeziorach i innych przeszkodach wodnych.

Wystawienie Bunkrów

Bunkry nie mogą być wystawione w odległości do 4"/10cm oraz na drogach, ścieżkach, mostach, torach kolejowych, blokując brody, albo w inny sposób blokując stworzone drogi.
Bunkry mogą być wystawione na parterze budynków. Jeśli budynek jest wystarczająco duży, bunkier umieszcza się w jego środku - w innym wypadku cały budynek deklaruje się jako bunkier.Wtedy wszystkie otwory (Openings) budynku staja się Otworami Strzelniczymi Bunkra.
Cele scenariusza nie mogą być umieszczane pod, na i w Bunkrach.

Usunięcie pustych stanowisk ogniowych

Ze stołu należy usunąć wszystkie niezajęte stanowiska ogniowe (Gun Pits) i stanowiska czołgowe (Tank Pits) na końcu fazy wystawienia, przed rozpoczęciem gry.

Nieumieszczenie fortyfikacji

Gracz może nie zdecydować się na wystawienie swoich fortyfikacji. W takiej sytuacji nie będą one już użyte w grze.

Umocnienia obszarowe (Area Defences)

Fortyfikacje dla umocnień obszarowych są wystawiane jak opisano powyżej. Siły z dwoma lub więcej Bunkrami, w ich umocnieniach obszarowych, są kompaniami fortecznymi i zawsze się bronią (Always Defend).

Plutony Forteczne (Fortified Platoons)

Plutony forteczne ustawiają swoje fortyfikacje zanim zostaną umieszczone cele scenariusza/misji.
Oznacz za pomocą kości lub innego znacznika środek pozycji każdego z plutonów fortecznych. Firtyfikacje żadnego z plutonów fortecznych nie mogą zostać wystawione dalej niż 12"/30cm od punktu środkowego, i żadna z fortyfikacji danego plutonu fortecznego nie może znaleźć się bliżej niż 6"/15cm od fortyfikacji innego plutonu fortecznego ani od żadnej krawędzi stołu.

Wystawienie dowództwa kompanii fortecznej

Dowództwo kompanii fortecznej może być wystawione jako część dowolnego plutonu fortecznego, łacząc ich fortyfikacje w jedną pozycję. Jeśli tego nie zrobi, musi wystawić swoje fortyfikacje, jakby było osobnym plutonem fortecznym.

Wystawienie plutonów fortecznych

Kiedy modele Plutonu Fortecznego są wystawione, muszą znajdować się w transzejach, stanowiskach ogniowych i stanowiskach czołgowych, które są na stanie plutonu. W umocnieniach danego plutonu fortecznego mogą być umieszczone tylko modele z tego plutonu. Jeśli nie ma wystarczającej ilosci umocnienień, aby pomieścić wszystkie modele plutonu fortecznego, modele te nie mogą wziąć udziału w grze.
Jeśli pluton forteczny zrezygnuje z wystawienia wszystkich ze swoich fortyfikacji, przestaje być plutonem fortecznym. W tym wypadku nie może skorzystać z zasady przygotowanych pozycji (Prepared Positions).
Pluton forteczny nie może być umieszczony w zasadzce ani w rezerwach jeśli nie zrezygnuje z wystawienia swoich fortyfikacji.

Pojazdy zaopatrzenia saperów

W scenariuszach, które korzystają z zasady Przygotowanych Pozycji (Prepared positions), gracz może wystawić jedno pole minowe albo trzy sekcje zasieków w Strefie Niczyjej albo we własnej Strefie Wystawienia dla każdego pojazdu zaopatrzenia saperów, który zaczyna grę na stole. Zapory te wystawia się w momencie wystawienia na stół Pojazdu Zaopatrzenia Saperów.

Uwaga! Pluton Saperów z Pojazdem Zaopatrzenia Saperów może zostać umieszczony w Zasadzce. Jeśli tak się stanie, w momenie ujawnienia zasadzki można także wystawić przysługujące zapory ale z ograniczeniami dotyczącymi wystawienia modeli umieszczonych w zasadzce (str. 266 podręcznika).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz