Łączna liczba wyświetleń

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Jak się gra we Flames of War, Amerykańskie zasady specjalne

Wersja 17.06.2015. Uaktualniono część dotyczącą niszczycieli czołgów oraz zasady ToT. Aktualizacja na podstawie LFTF z maja 2015r.

Transportery

Każdy model Piechoty przewożony jako Pasażer w modelu Transportowym może wysiąść w Fazie Ruchu wraz z obsługiwanym przez Pasażerów kaemem plot 0,50 cal, stając się modelem M2 0,50cal, albo z jego obsługiwanym przez Pasażerów kaemem plot, stając się modelem LKM. Jeśli model Piechoty jest modelem Dowódcy, pozostaje modelem Dowódcy.

Model Piechoty, normalnie siedzący w pojeździe, może rozpocząć grę pieszo z obsługiwanym przez Pasażerów kaemem ze swojego pojazdu.

Kiedy karabin maszynowy został zdemontowany z pojazdu, wszystkie pojazdy plutonu muszą być Odesłane na Tyły (patrz str. 48) i nie mogą być Przywołane z powrotem.

Nie można demontować obsługiwanego przez Pasażerów kaemu plot 0,50 cal i kaemu plot, jeśli nie ma odpowiedniego modelu zastępującego model Piechoty, która go zdemontowała.

Montowanie KMów i LKMów

Maksymalnie dwa modele KM i LKM przewożone jako Pasażerowie w transporterach półgąsienicowych mogą zamocować swoje kaemy na bokach pojazdu, przekształcając je w montowane na boku Kaemy Plot. Kiedy model piechoty wychodzi z pojazdu albo jest Zniszczony, jego kaem także odchodzi.
 
TANK DESTROYERS (Niszczyciele czołgów)
 
Zadaniem oddziałów niszczycieli czołgów było powstrzymywanie wyłomów pancernych. W związku z tym rozwinęły taktykę sprowadzającą się z założenia do wykonywanych z zasadzki szybkich ataków pancernych. Poniższa zasada odzwierciedla tę doktrynę sprowadzającą się do motta „Seek, Strike, and Destroy” (wyszukaj, uderz i zniszcz).
 
Modele z Samobieżnego Plutonu Niszczycieli Czołgów (Self-propelled Anti-tank Platoon), Plutonu Niszczycieli Czołgów (Tank Destroyer Platoon) i Holowanego Plutonu Niszczycieli Czołgów posiadają zasadę Skrytego ruchu (Cautious Movement) i Oderwania (Disengage) a modele nieopancerzonych Jeepów mają rzut obronny na 3+ (tak jakby były rozpoznaniem).
 
Każdy pluton ma dwie części:
  • Sekcję Ubezpieczenia składającą się z modeli Jeepa, Rozpoznawczego Jeepa i Samochodu Zwiadowczego M20 i dowolnych modeli Karabinów oprócz modelu Dowódczego Sekcji Niszczycieli Czołgów, i
  • Sekcję Niszczycieli Czołgów z reszty plutonu.
 
Wyszukaj, uderz i zniszcz (Seek, Strike and Destroy)
 
Na początku gry przed wystawieniem możesz wybrać zarówno:
  • wystawienie swojej Sekcji Niszczycieli Czołgów normalnie na początku gry, pozostawiając Sekcję Ubezpieczenia poza stołem na całą grę, albo
  • wystawienie tylko Sekcji Ubezpieczenia, trzymając Sekcję Niszczycieli Czołgów poza stołem gotową do zastąpienia Sekcji Ubezpieczenia później, z użyciem zasady Tank Destroyer Section.
Sekcja Ubezpieczenia (Security Section)
 
Jeśli model Dowódcy Plutonu z Sekcji Ubezpieczenia jest Zniszczony, wyznacz dowolny inny model Sekcji Ubezpieczenia w Zasięgu Dowodzenia jako nowy model Dowódcy. Jeśli nie ma takich modeli w zasięgu dowodzenia model Dowódcy Plutonu jest Zniszczony i nie jest zastępowany. (Tak ode mnie – nowy Dowódca plutonu może być jednak wyznaczony na zasadach ogólnych przez dowódcę kompanii lub zastępcę dowódcy kompanii).
 
Jeśli wszystkie modele Karabinu, Rozpoznawczego Jeepa i wozu zwiadowczego M20 z Sekcji Ubezpieczenia są zniszczone, oznacz położenie modelu Dowódcy Plutonu, w którym został Zniszczony. Sekcja Niszczycieli Czołgów musi być ustawiona w następnej turze ich gracza tak jakby Dowódca Plutonu wciąż tam był kiedy został Zniszczony.
 
Sekcja niszczycieli czołgów
 
Umieść Sekcję Niszczycieli Czołgów na stole na początku swojej dowolnej tury, gdy ujawnia się Zasadzki, tak aby każdy model w Sekcji Niszczycieli Czołgów był:
  • W Zasięgu Dowodzenia modelu z Sekcji Ubezpieczenia, i
  • W Zasięgu Dowodzenia (pomiędzy sobą) gdy Sekcja Ubezpieczenia zostanie usunięta.
Dodatkowo, żaden model nie może być:
  •  W odległości 16”/40 cm od żadnego wrogiego modelu w Linii Widzenia, chyba że jest przed nim Ukryty przez Teren (Concealled by Terrian), albo
  • W odległości 4”/10 cm od dowolnego wrogiego modelu, albo
  • W odległości 8”/20 cm od dowolnego modelu wrogiego Rozpoznania, które jest w Linii Widzenia (z wyłączeniem modeli Rozpoznawczych, które są Ugrzęzłe, Opuszczone albo ruszały się At Double). 
 
Kiedy Sekcja Niszczycieli Czołgów została ustawiona, Sekcja Ubezpieczenia jest usuwana ze stołu na stałe. W turze, w której się pojawiła, Sekcja Niszczycieli Czołgów może ruszać się i walczyć normalnie.
  
Jednak, jeśli w czasie wystawiania Sekcji Niszczycieli Czołgów, modele Sekcji Ubezpieczenia w swojej poprzedniej turze ruszały się At Double, są w stanie Reorganizacji (po oderwaniu się – Disangage) to wszystkie modele Sekcji Niszczycieli Czołgów są w stanie Reorganizacji, chyba że zostały wystawione w zasięgu dowodzenia od takiego modelu z tej samej Sekcji Ubezpieczenia, który nie wykonał ruchu At Double, i nie jest w stanie Reorganizacji.
 
Jeśli model dowódcy Sekcji Ubezpieczenia jest zniszczony w momencie wystawiania Sekcji Niszczycieli Czołgów, jest ona w stanie Reorganizacji w czasie wystawienia.
  
Kiedy wykonuje się Testy Morale Plutonu, Sekcja Niszczycieli Czołgów ignoruje wszystkie Zniszczone modele z Sekcji Ubezpieczenia.
  
Model dowódcy Sekcji Ubezpieczenia Niszczycieli Czołgów
 
Niektóre plutony niszczycieli czołgów nie są pokazane z modelem Dowódczym Sekcji Niszczycieli Czołgów. W takim przypadku należy dodać model Dowódczy z Karabinem do Plutonu Holowanych Niszczycieli Czołgów, albo wyznaczyć jeden z niszczycieli jako model Dowódczy dla plutonów samobieżnych.
 
Karbinki automatyczne (Automatic Rifle)

Modele Karabinów automatycznych nie mają zwykłej kary +1 do trafienie przy strzale z broni o Szybkostrzelności 1 podczas ruchu lub Przygwożdżenia. Kiedy nie są Przygwożdżone, modele Karabinów przyrzucają wszystkie nieudane rzuty na trafienie w Ogniu Zaporowym podczas szturmów.

Krok Trusscotta (Truscott Trot)

Modele Piechoty i Przenośnych Dział ruszają się 16”/40 cm zamiast normalnych 12”/30 cm poruszając się At Double.

Samoloty obswerwacyjne (Air Observation Post)

Jeśli amerykański AOP (patrz str. 139) nie działał jako model Obserwatora w swojej turze, wtedy w turze przeciwnika, jego modele nie mogą być wyprowadzone z Zasadzki (patrz str. 266) w 12”/30 cm od AOP jeśli są w Linii Widzenia od niego.

Wyśmienita łączność (Excellent Communication)

Dowódca plutonu i Zastępca Dowódcy kompanii mogą działać jako modele Naprowadzające i wzywające ogień artylerii w ten sam sposób jak Dowódca Kompanii, ponosząc tę samą karę +1 przy Wstrzeliwaniu.

Under Command (Pod dowództwem)

Dowódca Kompanii, jego Zastępca i Dowódca Plutonu nie ponoszą normalnej kary +1 przy Wstrzeliwaniu, podczas wzywania Ostrzału Artyleryjskiego z plutonów wziętych jako pluton Walczący lub Broni Wsparcia (włącznie z Plutonami Broni Wsparcia, Moździerzy i Dział Szturmowych), jak również Plutonów Armat i Moździerzy Chemicznych wziętych jako plutony Wsparcia.

Hit ‘em With Everything You’ve Got (Wal w niego z wszystkiego)

Kiedy amerykański pluton artylerii, który posiada model Sztabu wykonuje nawałę ogniową (artillery bombardment), możesz zgrupować inne plutony artyleryjskie w tę samą, jedną Nawałę Artyleryjską przed rzutem na Wstrzelanie. Traktuj wszystkie rodzaje Broni jakby były z tego samego plutonu przy określaniu skutków Nawały. Użyj zasady Mieszanej Nawały (Mixed Bombardment) ze strony 131 dla łączonej nawały artyleryjskiej (combined bombardment).

Time on Target (W celu o czasie)
To jedna z najsilniejszych po zasadzie dotyczącej niszczycieli czołgów zasada amerykańskiej armii.

Jeśli Bateria Artylerii z modelem Sztabu Wstrzela się przy pierwszej próbie, może wykonać Nawałę TOT (jeśli wykonywana jest nawała kombinowana przez kilka baterii - każda z nich musi mieć model Sztabu). Każdy model trafiony w trakcie Nawały TOT (i wszystkie modele przewożone przez niego jako pasażerowie)  musi przerzucać udane Rzuty Obronne w pierwszej turze Nawały ponieważ potem wszyscy rozbiegają się do Ukryć i zatrzaskują włazy.
Ma to zastosowanie tylko do pierwszej tury Nawały i nie stosuje się do artylerii wykonującej Nawałę typu All Guns Repeat!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz