Łączna liczba wyświetleń

środa, 4 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 12

Zgodnie z zapowiedzią kontynuuję cykl, uwagę wciąż skupiając na artylerii.
 
Rzut na wstrzelanie się w cel
 
Może najpierw kilka słów wyjaśnienia, dlaczego właśnie tak. Otóż rzadko kiedy artyleria otwiera ogień pośredni bez zweryfikowania najpierw poprawności nastaw przyrządów celowniczych dział. W warunkach bojowych, w ramach przygotowania działań, o ile dowódcy mają na to czas, przewiduje się gdzie przeciwnik może rozlokować swoje środki ogniowe, gdzie może koncentrować się przed natarciem, skąd może nadejść. W ramach tych działań, wykonuje się próbne strzelania (oczywiście nie całą baterią), które potwierdzą poprawność nastaw, współrzędnych potencjalnych celów, nadaje się im oznaczenia kodowe. Bardzo często są to konkretne obiekty terenowe, skrzyżowania dróg, mosty, przeprawy, skraje lasów, szczyty wzniesień, itp.
 
Jeśli na takie działanie czasu nie ma, to mamy do czynienia z sytuacją, która rozwija się dynamicznie i zależy od tego czy jednostki przeciwnika, potrafią zająć odpowiednie rejony skrycie, maskować się, ale także od wyszkolenia obserwatora, obsług dział, jakości środków łączności, różnych tabel przeliczeniowych, itp. Wstrzeliwanie się w cel polega na ogół na tym, że obserwator podaje do baterii koordynaty celu, sztab baterii lub jej dowódca wykonuje niezbędne obliczenia nastaw przyrządów celowniczych, obsługi dokonują ich nastaw, i wykonują - nazwijmy to - próbną salwę. Obserwator widząc miejsce trafienia pocisków w stosunku do położenia celu, koryguje ogień podając np. bliżej 200 (m), lewo 300 (m). Bateria o tyle zmienia nastawy i tak do skutku, aż cel zostanie nakryty. Wtedy na ogół z pełną szybkostrzelnością bateria otwiera już prawdziwy ogień. Ważne jest aby już pierwsza salwa nakryła cel. Wtedy przeciwnik jest zaskoczony i nie ma szans ani czasu na znalezienie ukrycia, czy rozproszenie się.
 
Po tej odrobinie wymądrzania się wróćmy do zasad gry.
 
Model naprowadzający może podjąć trzy próby nakierowania artylerii na cel w danej turze. Jeśli Rzut na wstrzelanie się jest pozytywny, artyleria wstrzelała się w cel (Punkt celowania) i może teraz rozpocząć Nawałę ogniową.
W innym wypadku, mimo że działa otworzyły ogień, nic nie zrobiły - pociski spadły za daleko. Wynik potrzebny do Wstrzelania się w cel jest dokładnie taki sam jak przy trafianiu ogniem na wprost i zależy od poziomu wyszkolenia oddziału będącego celem Nawały, z zastosowaniem dokładnie takich samych modyfikatorów jak przy zwykłym strzelaniu, z jednym wyjątkiem. Nie ma kary za odległość.
 
Bazowo, jeśli namierzamy się na weteranów potrzebujemy wyrzucić 4+, wyszkolonych 3+ i poborowych 2+.  Dodatkowe kary są za to, że cel jest przesłonięty - odpowiednio 5+, 4+, 3+ i za to, że cel ma status Gone to Ground (i jest przesłonięty)  - wtedy odpowiednio namierzamy się na 6+, 5+, 4+.
 
Namierzanie się z moździerzy
 
Moździerze mają zwykle większą szybkostrzelność i mniej złożone przyrządy celownicze. Skutkuje w grze to tym, że pierwszą nieudaną próbę wstrzelenia się w cel możemy przerzucić. Jeśli przerzut nie wyszedł, wciąż mamy jeszcze dwie próby.
 
Umieszczanie wzornika artyleryjskiego
 
Podstawowy wzornik artyleryjski to kwadrat o boku 6"/15cm. Jeśli wstrzelanie się w cel zakończyło się powodzeniem, środek tego kwadratu umieszcza się dokładnie nad punktem celowania (środek modelu będącego celem nawały) tak, aby bok kwadratu był prostopadły do linii wskazującej środek plutonu wykonującego nawałę. Jeśli w nawale bierze udział więcej plutonów (np. korzystając z zasady Hit'em With Everything You've Got - czyli na polski - Wal w niego z czego popadnie), to wzornik orientuje się względem dowolnego plutonu biorącego udział w nawale. Wszystkie działa biorące udział w nawale celują w ten sam punkt, więc dla nich wszystkich obowiązuje takie samo ustawienie wzornika.
 
Wzornik o podwójnej szerokości i wzornik "morderczej nawały" - lepsze określenie angielskiego Devastating Bombardment nie przychodzi mi do głowy.
 
Czasem, o tym dalej, wzornik może większy niż wzornik podstawowy, wtedy ma wymiar 6"/15cm x 12"/30cm (wzornik o podwójnej szerokości) i 12"/30cm x 12"/30cm (Devastating bombardment). Wzornik podwójnej szerokości ustawia się dłuższym bokiem prostopadle do linii wskazującej środek plutonu prowadzącego nawałę, a środek geometryczny takiego wzornika umieszcza się dokładnie nad punktem celowania.
 
Wielkość baterii
 
Wielkość baterii/plutonu wykonującego nawałę, ma oczywiście wpływ na jej skuteczność.
 
Jedno działo w baterii
 
Producent napisał, że życzy szczęścia w trafieniu czegokolwiek jednym działem :). Dlaczego? Jeśli nawałę wykonuje jedno działo, aby trafić cokolwiek dla każdego modelu pod wzornikiem należy dodać jeden do wyniku potrzebnego do trafienia a pozytywny wynik przerzucić. Stosuje się standardowy wzornik artyleryjski.
 
Dwa działa w baterii
 
Przy dwóch działach stosuje się standardowy wzornik i przerzuca udane rzuty na trafienia (nie ma kary +1 do trafienia).
 
Trzy do pięciu dział w baterii
 
Stosuje się standardowy wzornik i standardowe zasady trafienia.
 
Sześć do ośmiu dział w baterii
 
Strzelający może wybrać, albo standardowy wzornik i bonusowo przerzut nieudanych rzutów na trafienie, albo wzornik podwójnej szerokości i standardowe zasady trafiania.
 
Dziewięć do trzynastu dział w baterii
 
Strzelający może wybrać, albo wzornik podwójnej szerokości i przerzut pudeł, albo wzornik nawały niszczycielskiej bez przerzutów.
 
Ponad trzynaście dział w baterii
 
Stosuje się wzornik nawały niszczycielskiej i strzelający przerzuca pudła.
 
Nawała mieszana (Mixed Bombardment)
 
Jeśli nawała jest wykonywana przez plutony zawierające działa o różnych charakterystykach, przy rzucie na trafienie modelu pod wzornikiem stosuje się najgorszy wskaźnik wyszkolenia strzelających plutonów, najniższą przebijalność i najniższy wskaźnik siły ognia.
 
Jeśli jednak co najmniej jedna trzecia dział ma lepszą przebijalność niż najsłabsze działa biorące udział  w nawale, do najniższej przebijalności dodaje się 1, i wartość tę stosuje się dla całej nawały.
 
Jeśli co najmniej jedna trzecia dział ma lepszy wskaźnik siły ognia od najgorszego działa, należy skorygować wartość najgorszego wskaźnika siły ognia o -1 i taki wskaźnik stosuje się dla całej nawały.
 
Rzut na trafienie modelów pod wzornikiem artyleryjskim
 
Zamiast rzucać tyloma kośćmi ile wynikałoby z szybkostrzelności dział (ROF), jak ma to miejsce przy normalnym strzelaniu, w trakcie nawały rzuca się tyloma kośćmi ile jest modeli pod wzornikiem (wystarczy najmniejsza część modelu aby był traktowany, że jest pod wzornikiem - lufa się nie liczy :) ).
 
Uwaga:
To, że pluton, który jest celem nawały wykonał ruch At Double, nie zwiększa liczby kości użytych do trafienia.
 
Aby trafić model pod wzornikiem trzeba rzucić kością i wynik porównać ze wskaźnikiem wyszkolenia strzelającej baterii skorygowanym o wartość zależną od próby, w której udało się wstrzelić w cel. Wszak, im dłużej nam zeszło na wstrzeliwanie, tym artylerzyści mieli mniej czasu na wykonanie faktycznej nawały :) .
Wyszkolenie strzelającego plutonu
Wynik potrzebny do trafienia
Poborowy
5+
Wyszkolony
4+
Weteran
3+
Do wyniki potrzebnego do trafienia dodajemy:
1 jeśli wstrzelanie nastąpiło przy drugiej próbie;
2 jeśli wstrzelanie nastąpiło przy trzeciej próbie; i dodatkowe 1 jeśli strzela jedno działo.
I tu uwaga: JEŚLI NAWAŁĘ WYKONUJE DWA I WIECEJ DZIAŁ WYNIK POTRZEBNY DO TRANIENIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 6!!!
Różnorodne cele pod wzornikiem
 
Jeśli pod wzornikiem są modele należące do różnych plutonów, to dla każdego plutonu trzeba rzucić osobno na trafienie. Co więcej? Jeśli pod wzornikiem są modele różnego typu (piechota, działa, czołgi należące do tego samego plutonu to także trzeba rzucić osobno za każdy typ modelu.
 
Przydzielanie trafień do modeli
 
Jak zwykle to właściciel ostrzelanego plutonu przydziela trafienia do modeli odpowiedniego typu należących do ostrzelanego plutonu. Obowiązują tu odpowiednie zasady przydzielania trafień.
Każdy model może dostać maksymalnie jedno trafienie.
Modele niechronione muszą otrzymać trafienie przed modelami znajdującymi się w osłonie kuloodpornej.
Trafienia musza być przydzielone do pojazdów sprawnych (nawet mających status Gone to Ground) przed pojazdami  ugrzęźniętymi i opuszczonymi.
Zanim przydzieli się trafienia w pojazdy opancerzone najpierw należy je przydzielić w cele nieopancerzone.
Trafienia należy przydzielić najpierw w pojazdy opancerzone z niższym pancerzem górnym a potem z wyższym.
Najpierw przydziela się trafienia w modele bez statusu Gone to Ground, a potem w modele z takim statusem.
 
Modele jadące na czołgach
 
Jeśli na czołgach podróżują modele piechoty lub dział przenośnych, zostają trafione wtedy gdy dostał czołg je przewożący.
 
Modele w budynkach
 
Sprawdzenie czy model znajdujący się w budynku dostał odbywa się tak samo jak w przypadku modeli poza budynkiem.
 
Własny ostrzał
 
Czasem może się zdarzyć, że pod wzornikiem artyleryjskim znajdzie się własny model. Mają w stosunku do niego zastosowanie wszystkie zasady i skutki nawały artyleryjskiej.
 
Wszystkie plutony trafione w trakcie nawały artyleryjskiej zostają automatycznie przygniecione!
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz