Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 15 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 19

ROZPOZNANIE

Plutony rozpoznawcze

Modelami rozpoznawczymi sa wszytskie te modele, które należą do plutonów rozpoznawczych.

Rzut obronny pojazdów rozpoznawczych

Nieopancerzone pojazdy rozpoznawcze zdają rzut obronny na 3+, zamiast 5+.

Skryty ruch (Cautious Movement)

Modele rozpoznawcze i obserwatorów mają zawsze status Gone to Ground, chyba że wykonały ruch At Double; przewożą pasażerów, którzy nie są modelami rozpoznawczymi; strzelały albo brały udział w szturmie.

Ujawnianie zasadzek

Oprócz normalnych ograniczeń przy wystawianiu zasadzki (str. 266 podręcznika, a u nas trochę później :) ), modele umieszczone w zasadzce muszą być wystawione co najmniej 8"/20cm od wszystkich modeli rozpoznawczych przeciwnika, które są w linii widzenia (z wyjątkiem tych, które są ugrzęźnięte, opuszczone albo wyknały ruch At Double).

Rozsatawienie rozpoznania

Po rozstawieniu (Deployment) wszystkich modeli na stół, ale przed rozpoczęciem gry (tak jak jest to opisane w konkretnym scenariuszu), modele rozpoznawcze wystawione na stół mogą wykonać dodatkowy ruch, jakby była to Faza Ruchu, ale z pewnymi ograniczeniami:

- jeśli model rozpoznawczy nie jest w linii widzenia któregoś z modeli przeciwnika, nie może znaleźć się w takiej linii widzenia o ile jest w 16"/40cm od tego modelu przeciwnika;
- jeśli model rozpoznawczy jest już w linii widzenia któregoś modelu przeciwnika i w 16"/40cm od niego, nie może się do tego modelu zbliżyć o ile nadal pozostanie w jego linii widzenia;
- w żadnym wypadku, modle rozpoznawczy nie może poruszać się w odległości mniejszej niż 8"/20cm od przeciwnika i nie ma tu znaczenia czy jest między nimi linia widzenia czy nie.

Ignoruje się przy tym modele niezależne i bohaterów przeciwnika - nie ograniczają one ruchu związanego z rozstawieniem rozpoznania.

Ruch taki nie może być ruchem At Double. Modele rozpoznawcze nie mogą wykonać takiego ruchu, jeśli przewożą modele, które nie są modelami rozpoznawczymi.

Jeśli obydwaj gracze mają modele rozpoznawcze, to na zmianę wyznaczają pluton z modelami rozpoznawczymi i wykonują ruch wszystkimi modelami takiego plutonu. Dany scenariusz określa, który z graczy wyznacza swój pluton rozpoznawczy jako pierwszy. 

Unik! (Disangage!)

Modele rozpoznawcze mogą spróbować wykonać Unik, jeśli zostaną ostrzelane w Fazie Strzelania przeciwnika, o ile nie wykonały ruchu At Double, nie strzelały, nie wykonywały Nawały, nie prowadziły ognia przeciwlotniczego, i nie brały udziału w szturmie w ich poprzedniej turze.
Jeśli chcesz wykonać Unik, musisz to zadellarować w momencie gdy przeciwnik zadeklaruje chęć strzelania do Twojego plutonu rozpoznawczego. Jeśli to zrobisz, to każdy strzelający model z plutonu sztrzelającego wykonuje tylko jeden strzał, do modeli rozpoznawczych na takiej pozycji na jakiej one są. Po rozstrzygnięciu wyników tego strzelania, modele rozpoznawcze mają szansę uciec spod ostrzału (zrobić unik) tymi modelami, którym nic się nie stało (nie zostały zniszczone albo opuszczone, albo ugrzęźnięte). W tym celu wykonaj test wyszkolenia dla plutonu rozpoznawczego. 

Jeśli go nie zdasz, modele rozpoznawcze zostają tam gdzie są, a przeciwnik wykonuje resztę przysługujących mu rzutów na trafienie.
Jeśli go zdasz, sprawne modele moga natychmiast wykonać Unik i poruszyć się do maksymalnego zasięgu przysługującego im w danych warunkach terenowych ruchu (nie może to być ruch At Double), w kierunku od strzelającego przeciwnika. Ruch taki musi spowodować, że modele rozpoznawcze po Uniku muszą znaleźć się dalej od strzelającego do nich przeciwnika niż były. Modele rozpoznawcze, które zdecydują się nie wykonać Uniku i wszystkie modele nierozpoznawcze pozostają tam grze są. Po wykonaniu Uniku, przeciwnik ma prawo wykonać resztę przysługujących mu strzałów ale na takiej pozycji modeli rozpoznawczych na jakiej znalazły się one po wykonaniu Uniku - może się więc okazać, że modele rozpoznawcze, wyszły poza zasięg modeli ze strzelającgo plutonu, poza ich pola ostrzału lub wyszły z linii widzenia. Jeśli udało się to wszystkim modelom rozpzoznawczym - pozostałe do wykonania strzału uznaje się jako chybione.

Unik od broni z szybkostrzelnością "1"

Broń o szybkostrzelności 1 (zarówno z powodu podstawowego ROF jak i z powodu ruchu) może oddać strzał do modeli rozpoznawczych dopiero po podjęciu przez nie próby wykonania Uniku, a więc na ich docelowej pozycji (po wykonaniu ruchu).

Tylko jeden Unik

Pluton rozpoznawczy może wykonać Unik tylko raz w danej Fazie Strzelania. Jeśli pluton rozpoznawczy jest celem ostrzału z więcej niż jednego plutonu, może wybrać od którego z nich będzie wykonywał Unik - być może od ostatniego :).

Reorganizacja

Modele rozpoznawcze, które wykonały Unik muszą zreorganizować się aż do końca kolejnej tury. Podczas reorganizacji nie mogą one ruszać się, okopywać, szturmować, prowadzić ognia przeciwlotniczego, utrzymywać celu misji. Modele, które się reorganizują są traktowane tak jakby się ruszały w Fazie Ruchu co ogranicza ich szybkostrzelność. Inne modele w plutonie, które nie wykonały ruchu związanego z Unikiem działają normalnie.
Przy modelach w trackie ich reorganizacji kładzie się specjalny znacznik Reorganising przypominający graczom stan, w którym znajdują się modele rozpoznawcze.

Oczy i Uszy (Eyes and Ears)

Modele rozpoznawcze, które nie ruszały się, nie są przygniecione, ugrzęźnięte albo opuszczone mogą przystąpić do ujawnienia wrogich plutonów, które znajdują się 16"/40cm i w linii widzenia i mają status Gone to Ground.

W tym celu w Fazie Strzelania, wyznacz które z modeli plutonu rozpoznawczego będą strzelały, a które będą starały się zdjąć modelom z plutonu przeciwnika zdjąć status Gone to Ground. Zanim rozpoczniesz strzelanie wykonaj test wyszkolenia dla każdego modelu rozpoznawczego osobno. Jeśli jest on zdany, modele z plutonu któremu chcesz zdjąć status Gone to Ground, będące w linii widzenia i zasięgu 16"/40cm od modelu rozpoznawczego, który zdał test tracą do końca danej Fazy Strzelania status Gone To Ground. Pozostałe modele z wszystkich plutonów, które chcą strzelać do rozpoznanego plutonu trafiają i namierzają się o 1 łatwiej.

Każdy model plutonu rozpoznawczego może próbować ujawnić pozycje innego lub tego samego plutonu przeciwnika, dlatego, przed wykonaniem testu wyszkolenia, należy zadeklarować, który model będzie rozpoznawał który pluton. 

Model, który podjął próbę zdjęcia statusu Gone to Ground liczy się jako niestrzelający, ale mimo to, do końca danej tury nie może strzelać, szturmować, albo kierować Nawałą Artyelryjską

Oczy i Uszy a Dym

Zasada Oczy i Uszy nie działa, jeśli wrogi pluton ma status za przesłoną (Concealed) i Gone to Ground spowodowany znacznikiem dymu.

Oczy i Uszy w nocy

Model rozpoznawczy nie może przystąpić do próby zdjęcia przeciwnikowi statusu Gone to Ground, jeśli znajduje się on powyżej odległości ustalonej dla danegoplutonu rozpoznawczego na podstawie tabeli Night Visibility Table (Tabela widzialności nocnej) ze str. 272 podręcznika.

Rozpoznanie motocyklowe

Modele rozpoznania motocyklowego, są traktowane jak czołgowe modele rozpoznawcze, ale tylko dopóki są na swoich maszynach. Gdy z nich zsiądą, przestają być rozpoznaniem. Jeśli pluton reorganizował się, po zejściu ze swoich maszyn wciąż się reorganizuje.

Schodzenie z motocykli

Pluton może spieszyć wszystkie ze swoich modeli rozpoznania motocyklowego i odesłać swoje pojazdy na tyły (Send Vehicles to the Rear) na początku swojej Fazy Ruchu. Jeśli to zrobi, wszystkie modele rozpoznania motocyklowego należy zastąić równoważnymi modelami piechoty albo dział przenośnych, które ustawia się na miejscu zajmowanym przez model rozpoznania motocyklowego (dowolnie). Nawet jeśli model piechoty nie wykonałżadnego dodatkowego ruchu to i tak traktowany jest tak jakby się ruszał.

Jeśli model rozpoznania motocyklowego ugrzązł, po spieszeniu natychmiast uwalnia się z ugrzęźnięcia. Nie wolno spieszać modeli rozpoznania motocyklowego, jeśli nie ma równoważnych im modeli piechoty i dział przenośnych,

Rozpoczynanie gry pieszo

Pluton rozpoznania motocyklowego może rozpocząć grę pieszo, wystawiając na stół równoważne modele piechoty i dział przenośnych. Mogą one wsiąść na swoje motocykle później, w trakcie gry, przyzywając je tak ajkby były odesłane na tyły.

Wsiadanie na motocykle

Pluton, który spieszył swoje modele rozpoznania motocyklowego, może przyzwać je naprzód (bring them forward) na początku swojej Fazy Ruchu, pod warunkiem, że żaden model z tego plutonu nie jest:

- w 16"/40cm od jakiegokolwiek wrogiego modelu w linni widzenia, chyba że jest za przesłoną spowodowaną terenem (concealed by terrain), w stsosunku do niego;
- w 4"/10cm od jakiegokolwiek modelu przeciwnika;
w 8"/20cm od jakiegokolwiek wrogiego modelu rozpoznawczego w linii widzenia (z wyjątkiem modeli rozpoznawczych, które są ugrzęźnięte, opuszzcone lub rykonałay ruch At Double).

Jeśli to zostanie zrobione, należy zastąpić modele piechoty równoważnymi im modelami rozpoznania motocyklowego i modele te umieścić tak aby przykrywały miejsca gdzie stały (na początku fazy ruchu) równoważne im modele piechoty.

Kiedy modele piesze wsiądą w ten sposób na motocykle, mogą poruszyć się normalnie. Jeśli brak jest miejsca na zastąpienie modeli piechoty modelami rozpoznania motocyklowego, wszystkie modele rozpoznania motocyklowego mogą oddalić się od miejsc, które dotychczas zajmowały modele piechoty, o odległość ruchu.

Modele rozpoznania motocyklowego, po zajęciu ich przez piechotę, są traktowane jakby wykonały ruch nawet jeśli go nie wykonywały. Muszą więc, wykonać testy ugrzęźnięcia, jeśli znajdowały się w trudnym terenie.

Modele rozpoznania motocyklowego, na które wsiadły modele piesze, nie mogą strzelać w Fazie Strzelania. Jednakże mogą one ruszać się w Fazie Strzelania i Szturmu jeśli posiadają pozwalające im na to zasady, np. Avanti lub Stormtroopers.

Motocykle bez kosza

Niektóre modele rozpoznania motocyklowego są motocyklami bez koszy. Nie mają one dedykowanego kierowcy. W związku z tym jeśli zsiądą z motocykli porzucają je i nie mogą wsiąść na nie z powrotem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz