Łączna liczba wyświetleń

piątek, 13 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 17

"Hej chłopcy! Bagnet na Broń!" - przytoczmy słowa piosenki.

...I co dalej z tym szturmem? Otóż może się zdarzyć, że w odległości do 4"/10cm od szturmujących oddziałów wciąż są żywe modele, mimo że zadaliśmy już wszystkie możliwe uderzenia. Jeśli tak, nadszedł czas na odwet. Przeciwnik też ma granaty i bagnety, z których  - o ile starczy mu odwagi - skorzysta. W tym celu:

Przeciwnik testuje motywację

Jeśli nie wygrałeś szturmu, dotychczasowy obrońca staje wykonuje rzut pojedynczą kością - i porównuje uzyskany wynik z poziomem motywacji (Motivation Rating) każdego z plutonów, który jest zdolny do wykonania  kontrataku. Jeśli wynik jest równy lub większy poziomowi motywacji danego plutonu, to może on wybrać czy kontratakuje czy wykonuje oderwanie się od przeciwnika (Break Off). Jeśli wynik jest mniejszy od tego poziomu, to dany pluton musi się oderwać.

Zwróćmy uwagę, że test motywacji jest wykonywany jednocześnie dla wszystkich plutonów, które mają potencjalną możliwość wzięcia udziału w kontrataku, i część plutonów może go zdać a część nie, bo mogą być przypadki, że każdy z plutonów ma różną motywację.

Przerzut testu motywacji przy kontrataku

Czasami może mieć zastosowanie zasada specjalna pozwalająca na wykonanie przerzutu nieudanego testu motywacji na kontratak. Wtedy pierwszy rzut ma zastosowanie do tych plutonów, którym udało się zdać test motywacji, a drugi rzut dotyczy tylko tych plutonów, którym za pierwszym razem się nie powiodło.

Nie ma trafień - nie ma testu

Jeśli dotychczasowy Szturmujący nie zadał żadnych trafień (nie ważne czy skutecznych czy nie) to jego przeciwnik nie musi zdawać testu motywacji na kontratak - traktuje się, że test motywacji został zdany automatycznie i można od razu podjąć decyzję o kontrataku lub oderwaniu się.

Test w obecności czołgów

Jeśli wśród modeli dotychczas będących modelami szturmującymi jest choć jeden czołg, to kontratakujący oddział (dotychczasowy obrońca) musi zdać i tak test motywacji na kontratak lub oderwanie się (nawet jeśli nie otrzymał żadnych trafień).

Uwaga: W tej zasadzie nie ma mowy o odległości tak jak przy Tank Terror!

Nieopancerzone modele czołgów muszą się oderwać

Jeśli pluton dotychczas broniący się ma nieopancerzone modele czołgów (typu czołgowego - np. niemieckie ciągniki półgąsienicowe z działkiem przeciwlotniczym) w 4"/10cm od przeciwnika nie może się kontratakować - musi się oderwać.

Modele niezależne muszą się oderwać

Modele niezależne, poza Bohaterami, muszą się oderwać, natychmiast opuszczając pluton, do którego były dołączone.

Kontratak

Jeśli jakikolwiek pluton, dotychczas broniący się w szturmie, zdał test motywacji na kontratak  i wybrał kontratak a nie oderwanie się, strony zamieniają się rolami. Pluton broniący się dotychczas staje się plutonem szturmującym a dotychczasowy pluton szturmujący staje się plutonem broniącym się. Jeśli test motywacji zdało więcej niż jeden pluton to one wszystkie jednocześnie stają się plutonami szturmującymi i jednocześnie wykonują kontratak.

Szarża do kontrataku

Wszystkie modele z plutonu kontratakującego, które są w 8"/20cm od obecnie broniących się modeli, które nie są w kontakcie z obecnie broniącymi się modelami, ruszają się tak jak przy szarży do kontaktu, chyba że zostaną wskazane jako modele nieszturmujące. Modele, które są powyżej 8"/20cm od obecnie broniących się modeli i modele nieszturmujące z plutonów kontratakujących muszą pozostać tam gdzie są.

Modele kontratakujące mogą szarżować tylko na modele z plutonów, które do tej pory były zaangażowane w ten szturm - nawet te, które oderwały się. Modele kontratakujące nie mogą jednak znaleźć się w 2"/5cm od modeli z plutonów, które do tej pory ten szturm nie były zaangażowane.

Do kontrataku mogą także iść plutony, które dotychczas był przygniecione.

Nieszturmujący nie szarżuje do kontry

Model raz wskazany jako nieszturmujący nie może szarżować do kontaktu w kontrataku, ale może uderzać w szturmie, jeśli w jego zasięgu (2"/5cm) znajdzie się przeciwnik (np. w wyniku poprzedniej tury kontrataków).

Działa nie szarżują

Podobnie jak nieszturmujące modele, działom nie wolno szarżować do kontaktu - muszą pozostawać w miejscu, ale jeśli coś im wejdzie w zasięg to mogą uderzyć.

Siedząc w osłonie kuloodpornej

Modele piechoty, które znajdują się w osłonie kuloodpornej nie muszą szarżować do kontaktu przy kontrataku. Jeśli mają w zasięgu 2"/5cm przeciwnika to i tak mogą uderzyć ze swojego miejsca.

Czołgi szturmujące w trudnym terenie

Przy każdej turze kontrataku na modele w terenie trudnym lub bardzo trudnym, czołgi muszą wykonać test ugrzęźnięcia, nawet jeśli były już w kontakcie z przeciwnikiem i nie ruszały się.

Pasażerowie muszą wysiadać

Modele transportowe muszą się oderwać albo ich pasażerowie muszą wysiąść do kontrataku. Robią to na początku ruchu Szarży do kontaktu, tak jakby to była Faza Ruchów. Wyjątek stanowią tu niemieckie transportery półgąsienicowe z zasadą Mounted Assault - pasażerowie takich pojazdów mogą uderzać z pojazdów a one mogą szarżować do kontaktu.

Brak ognia obronnego

Przy kontrataku, obecnie broniący się pluton nie wykonuje ognia obronnego (Defensive Fire).

Walka w kontrataku

Po szarży do kontaktu, następuje pełna sekwencja uderzeń i rzutów obronnych, jak przy pierwotnym szturmie. Teraz jednak uderza dotychczasowy obrońca, a uderzenia odpiera dotychczasowy szturmujący.

Oderwanie się (Break off)

Jeśli pluton Odrywa się, dowolne lub wszystkie modele plutonu broniącego się (aktualnie), które są w 8"/20cm od modeli Szturmujących mogą odjechać o pełen ruch od modeli Szturmujących.
Modele nie muszą podczas oderwania wykonywać pełnego ruchu, ale ruch który wykonują musi być bezpośrednio od szturmującego plutonu. Ruch ten nie może może spowodować zbliżenia się do wrogich modeli w linii widzenia na mniej niż 4"/10cm ani bliżej modeli wroga, które są już w 4"/10cm i w linii widzenia. Można tu zignorować modele prezciwnika, które ugrzęzły, są opuszczone, albo wykonały ruch At Double. Pluton, który się odrywa ignoruje ograniczenia ruchowe wynikające z tego, że jest przygnieciony. Modele, które Odrywają się, muszą podjąć próbę pozostania w zasięgu dowodzenia albo być w zasięgu dowodzenia po zakończeniu ruchu. Wszystkie modele, które trakcie odrywania się zostały zmuszone do opuszczenia stołu giną.

Czołgi i działa w terenie trudnym

Podczas odrywania się pojazdy i działa muszą wykonywać normalnie testy na ugrzęźnięcie związane z jazdą w terenie trudnym(jeżeli w takim terenie są, wyjeżdżają z niego, muszą przez niego przejechać, albo w nim się poruszać) i bardzo trudnym - wystarczy, że w czasie szturmu miały kontakt z modelem, który znajduje się/znajdował się w takim terenie.

Każdy pluton odrywa się osobno

Każdy pluton odrywa się osobno. W związku z tym, pluton szturmujący lub kontratakujący nie jest w stanie wygrać szturmu dopóki nie oderwą się od niego wszystkie plutony. Ale pamiętajmy, że szturm wygrywa się także wtedy gdy nie ma już modeli przeciwnika w 4"/10cm, które mogłyby skontratakować.

Pojmany bo za blisko

Na końcu ruchu związanego z Oderwaniem się, trzeba sprawdzić czy żaden model z plutonu pdrywającego się nie został w 4"/10cm i w linii widzenia od modeli szturmujących (z wyjątkiem szturmujących modeli transportowych, ugrzęźniętych i opuszconych modeli czołgowych). Jeśli jakiś model został to automatycznie ginie. Pojmać odrywające się modele mogą tylko modele szturmujące lub kontratakujące. Pozostałe modele przeciwnika nie mogą pojmać odrywających się modeli, ale blokuje ich ruch.

Działa walczą lub giną

Modele dział znajdujących się w 2"/5cm od modeli szurmujących, które mogłyby je pojmać, nie mogą się oderwać i automatycznie giną. Pozostałe dział muszą się oderwać na zwykłych zasadach albo są pojmane i giną.

Czołgi nie mogą pojmać czołgów

Jeśli w 4"/10cm od odrywającego się czołgu jest tylko model czołgu przeciwnika, to czołg odrywający się nie jest pojmany i zniszczony.

Wysiadanie z pojazdów podczas oderwania

Modele piechoty przewożone jako posażerowie mogą wysiąść z pojazdów na początku ich ruchu zwiżanego z odrywaniem się, tak jak w Fazie Ruchu. Działa w trakcie odrywania się nie mogą być odprzodkowane. Modele ni emogą też wsiadać do pojazdów w ramach Odrywania się.

Nie można kotratakować

Czasami może się zdarzyć, że modele z plutonu, który musiał się oderwać znowu znajdą się w 4"/10cm od szturmujących modeli (np. jeden pluton musiał się oderwać a drugi sojuszniczy pluton nie; w wyniku kolejnych kontrataków, modele przeciwnika mogą znaleźć się znowu w czterech calach od plutonu, który już w trakcie tego szturmu już musiał się Odrywać). Wtedy ponownie muszą się oderwać na odległość 4"/10cm i broń Boże nie mogą być wciągnięte w kontratak.

Przygniecenie po oderwaniu

Pluton, który sie oderwał jest natychmiast przygnieciony, chyba że czas całego szturmu nie dostał żadnego trafienia (innego niż z Ognia Obronnego).

Wygrana w szturmie

Jeśli wszystkie broniące się w szturmie plutony oderwały się, plutony szturmujące (lub kontratakujące) wygrywają szturm i konsolidują się. 

Oderwanie się przez pozycje przeciwnika

Modele czołgów z plutonu, który zdał test motywacji na kontratak, ale wybrał oderwanie się, w czasie oderwania mogą poruszyć się w dowolnym kierunku. Mogą nawet przejechać przez wrogie plutony, z którymi walczyły w szturmie, ale nie mogą zakończyć ruchu w 2"/5cm od wrogich modeli dział i piechoty. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli Oderwanie się następuje na skutek oblania testu motywacji na kontratak.

Konsolidacja zwycięzcy

Jeśli pluton wygrał szturm, konsoliduje się, tzn. może wykonać dodatkowy ruch.

Ruch konsolidacyjny

Dowolne lub wszystkie modele z plutonu, który wygrał szturm można poruszyć do 4"/10cm w dowolnym kierunku (obowiązuje to nawet te modele, które były modelami Nieszturmującymi), nawet jeśli pluton jest przygnieciony. W wyniku tego ruchu modele szturmujące mogą znaleźć się w odległości mniejszej niż 2"/5cm od modeli z plutonu, który przegrał szturm (modele, które były zadeklarowane jako nieszturmujące nie mogą zakończyć swojego ruchu konsolidacyjnego w ten sposób). Jednak należy pamiętać, że żaden z modeli plutonu zwycięzkiego nie może się zbliżyć na 2"/5cm do modeli wrogich plutonów, które w tym szturmie nie walczyły.

Konsolidacja a zasięg dowodzenia

Wszystkie modele, które wykonują ruch konsolidacyjny, muszą pozostać w zasięgu dowodzenia, albo podjąć próbę znalezienia się w zasięgu dowodzenia na końcu tego ruchu.

Pluton, który nie ma dowódcy, nie może wykonać ruchu konsolidacyjnego.

Konsolidacja w trudnym terenie

W czasie ruchu konsolidacyjnego mają zastosowanie zwykłe zasady ruchu w trudnym lub bardzo trudnym terenie. Jeśli pojazd się poruszył i jest taka potrzeba, należy wykonać test ugrzęźnięcia.

Przegrane modele uchodzą

Jeśli po ruchu konsolidacyjnym, jakieś modele z plutonu przegranego, znalazły się w 2"/5cm od modeli plutonu zwycięzkiego, modele plutonu przegranego należy odsunąć o minimalną odległość niezbędną do zachowania odległości 2"/5cm od modeli zwycięzkich. Jeśli jest taka potrzeba, należy wykonać niezbędne testy ugrzęźnięcia. Jeśli modele z plutonu, który przegrał nie są w stanie odsunąć się na 2"/5cm od modeli zwycięzkich, albo ugrzęzły w odległości mniejszej niż 2"/5cm od tych modeli, są pojamane i zniszczone.

Czołgi nie mogą pojmać czołgów

Czołgi z plutonu przegranego, które w 2"/5cm od siebie mają jedynie modele czołgów albo transortowe z plutony, który wygrał nie muszą się od nich odsuwać na 2"/5cm i nie są przez to zniszczone.

Wysiadanie w trakcie konsolidacji

Modele pasażerów mogą wysiadać z pojazdów lub zsiadać z koni na początku ich ruchu konsolidacyjnego  tak jakby to była Faza Ruchu. Mogą się wtedy poruszyć o 4"/10cm od swojego środka transportu. W trakcie konsolidacji ni emożna jednak wsiadać do pojazdów ani na konie.

Przygniecenie zwycięzcy

Zwycięski pluton jest po zakończeniu ruchu konsolidacyjnego natychmiast przygnieciony, chyba że przez cały szturm nie otrzymał żadnego trafienia innego niż z Ognia Obronnego.

Transportery opancerzone tracą status opuszczonych

Wszystkie opuszczone (Bailed Out) modele transporterów opancerzonych w plutonie zwycięzkim, na koniec ruchu konolidacyjnego stają się operacyjne. Jednak transportery, z których wysiedli pasażerowie, nadal nie mogą przyjąć ich na pokład.

Bohaterowie i modele niezależne

Modele niezależne nie mogą szarżować do kontaktu, i przy najbliższej sposobności musz asie oderwać, natychmiast odłączając się od plutonu, do którego były dołączone.

Bohaterowie mogą szturmować samotnie

Model bohatera może szarżować do kontaktu samodzielnie, albo jeśłi nie jest częścią plutonu, może się do plutonu dołączyć i szturmować razem z nim.

Specjalne zasady szturmu

Zdolność walki z czołgami

Modele z cechą Tank Assault mogą korzystać z niej w czasie szturmu na czołgi. Nie ma ona wpływu na zwykłą przebijalność broni podczas strzelania.

Improwizywana zdolność walki z czołgami (Improvised Tank Assault)

W czasie wojny, nie zawsze przemysłowi danego kraju udawało się na czas dostarczyć wojskom broni przydatnej piechocie do walki z czołgami na krótkich dystansach, albo dostarczona broń potrafiła być zawodna.
Jeżeli model jest wyposażony w taką broń to jest ona opisana jako Improvised Tank Assault. Model wyposażony w taką broń może ją użyć w szturmie lub nie. Jeśli jej nie chce użyć, to należy to zadeklarować przed wykonaniem rzutu na trafienie - wtedy obowiązuje zwykły wskaźnik Tank Assault = 2. Jeśli jednak jej użyje to istnieje ryzyko. Przy wyniku na kości 1, model który się posłużył tą bronią sam ginie nie wyrządzając szkody czołgowi.

Tak oto szczęśliwie dotarliśmy do końca opowieści o szturmie. Uff! :)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz